Największa wyszukiwarka parkingów

Musisz wybrać miasto lub lotnisko z listy!
  Data przyjazdu nie może być większa od daty wyjazdu!
  Data wyjazdu nie może być mniejsza od daty przyjazdu!

  Regulamin

  serwisu netpark24.pl

  REGULAMIN REZERWACJI W SERWISIE WWW.NETPARK24.PL Z DNIA 19.04.2024 r.

  § 1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

  Właścicielem serwisu sprzedaży www.netpark24.pl jest MAG&KAR Sp. z o.o. przy ulicy Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1182102326, REGON 147469645, KRS 0000525832

  § 2 DEFINICJE

  1. Serwis internetowy - portal internetowy prowadzony przez MAG&KAR Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.netpark24.pl.
  2. Regulamin - niniejszy regulamin w Serwisie internetowym.
  3. MAG&KAR - MAG&KAR Sp. z o.o. przy ulicy Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1182102326, REGON 147469645, KRS 0000525832.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca albo zamierzająca korzystać z funkcjonalności dostępnych w portalu internetowym www.netpark24.pl (każdy użytkownik Serwisu Internetowego).
  5. Klient - każdy podmiot zawierający umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  6. Konto klienta - indywidualny panel użytkownika Serwisu internetowego, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego.
  7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
  8. Wyszukiwarka - funkcjonalność Serwisu internetowego, dostępna dla wszystkich Użytkowników na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie w Serwisie Internetowym.
  9. Koszyk - element oprogramowania Serwisu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi wybór i zakup Produktów w ramach danego Zamówienia. 
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów z MAG&KAR.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Usługa - rezerwacja oznaczonego miejsca parkingowego w obszarze oznaczonego parkingu wraz z usługami dodatkowymi (jak np. transport z parkingu na terminal) dostępne w ramach Serwisu internetowego będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a MAG&KAR.
  13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi zawarta za pośrednictwem Serwisu internetowego. 
  14. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, które pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania Serwisu internetowego z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
  15. Operator płatności - platforma internetowa umożliwiająca dokonywanie drogą elektroniczną płatności za zakupione Usługi. Podmiotem odpowiedzialnym za platformę internetową jest: PayPro S.A. (przelewy24) 

  § 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Aby korzystać z Serwisu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  a. komputer typu PC lub tablet lub smartfon;
  b. dostęp do internetu o przepustowości łącznej min. 1 Mb/s;
  c. system operacyjny Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej lub inny zapewniający wskazane funkcjonalności;
  d. zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome lub Microsoft Edge lub Mozilla Firefox lub Safari z obsługą Java Script;
  e. włączona obsługa plików cookies;
  f. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

  2. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są Pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do prawidłowego wykorzystania funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego. Korzystanie z Serwisu internetowego włączoną obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację.

  § 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady oraz warunki zakupu Usług przez Klientów od MAG&KAR, korzystania z Serwisu oraz ustala prawa i obowiązki Użytkowników i MAG&KAR.
  2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a. rodzaje i zakres usług i funkcjonalności dostępnych w ramach korzystania z Serwisu internetowego;
  b. warunki korzystania z Serwisu internetowego;
  c. zasady korzystania z Serwisu internetowego;

  3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest dobrowolne.
  4. Korzystanie z Serwisu internetowego jest bezpłatne, za wyjątkiem funkcjonalności i Usług oznaczonych jako odpłatne.
  5. Podstawowym przeznaczeniem Serwisu internetowego jest sprzedaż Usług Klientom.
  6. Podstawowym wykorzystaniem Serwisu internetowego jest przeglądanie zawartych w nim podstron, treści, danych, zestawień oraz materiałów graficznych w przeglądarce internetowej.
  7. Klient każdorazowo przy dokonywaniu zakupu Usługi jest zobowiązany do zachowania należytej staranności. Podanie błędnych danych niezbędnych do jego identyfikacji oraz dokonania zakupu może skutkować niezaksięgowaniem wpłaty i/lub anulowaniem sprzedaży.
  8. Zabrania się użytkowania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
  9. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
  10. Ewentualne rozbieżności co do wartości handlowej i jakości Usług względem rzeczywistości nie stanowią podstaw do roszczeń wobec MAG&KAR.
  11. MAG&KAR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  12. Przeglądanie Usług w Serwisie internetowym nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
  13. Ceny Usług są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
  14. Cena Usługi obejmuje postój pojazdu na określonym parkingu przez okres wskazany w rezerwacji oraz fakultatywnie: 
  a. ochronę parkingu;
  b. transfer z terenu parkingu na terminal lotniskowy oraz z terminalu lotniskowego na teren parkingu;
  c. inne możliwe usługi.

  15. Prezentowane w Serwisie internetowym powyżej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  16. Do cen Usług może zostać doliczona dodatkowa opłata serwisowa, o której Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu.
  17. Dane dotyczące przelewów pieniężnych udostępnione przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności numer konta bankowego Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika zostaną udostępnione wyłącznie operatorowi płatności. Ww. dane będą przechowywane przez MAG&KAR bez ograniczeń czasowych z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie przepisów RODO - zgodnie z Polityką prywatności MAG&KAR.
  18. MAG&KAR wykorzystuje Pliki cookies oraz zarządza danymi osobowymi zgodnie z polityką prywatności.
  19. MAG&KAR jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności.

  § 5 PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym materiałów, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do MAG&KAR lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Serwisem internetowym treści, materiałów i ich elementów zawartych w Serwisie internetowym.
  2. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części treści prezentowanych w Serwisie internetowym wymaga zgody MAG&KAR.

  § 6 KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.
  2. Dokonanie rezerwacji w Serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.

  § 7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wybrać Usługę poprzez wybór jej kategorii, rodzaju, miejsca oraz liczby;
  b. po dokonaniu wyboru Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, należy kliknąć przycisk ,,przejdź do rezerwacji";
  c. wypełnić wymagane pola oraz zaakceptować Regulamin;
  d. kliknąć pole "rezerwuje i płacę"
  e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

  2. W odniesieniu do wybranych Usług, poprzez wybór i kliknięcie pola ,,Zamawiam i płacę" Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży i dokonuje rezerwacji Usługi wraz z obowiązkiem zapłaty.
  3. Klient chcący otrzymać fakturę VAT musi podać dane do jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu zamówienia i wysłana Klientowi na wskazany adres poczty e-mail w formie dokumentu PDF w ciągu 30 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania. 

  § 8 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Portalu internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia MAG&KAR niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez MAG&KAR Klientowi stosownej wiadomości e-mail oraz SMS na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub nr telefonu. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenia MAG&KAR o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Zamówienie może zostać opłacone:
  a. za pośrednictwem operatora płatności. Klient zostanie przekierowany na stronę tej platformy, która umożliwi dokonanie płatności.
  b. za pomocą karty płatniczej. Rezerwacja jest dokonywana w trybie on-line, a potwierdzenie jest wysyłane niezwłocznie po dokonaniu płatności.
  c. Przelewem bankowym online. Rezerwacja jest dokonywana w trybie on-line, z tym zastrzeżeniem, że w zależności od banku, sesje transakcyjne wykonywane są w określonych dniach i godzinach i potwierdzenie wykonania transakcji zostanie wysłane Klientowi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

  4. Niezależnie od wybranego sposobu opłacenia Zamówienia, po uzyskaniu informacji o jego opłaceniu i zaksięgowaniu, Klient otrzyma stosowne potwierdzenie w wiadomości e-mail.
  5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia pomimo prawidłowo dokonanej płatności, Klient powinien skontaktować się z MAG&KAR celem wyjaśnienia sytuacji i otrzymania potwierdzenia.

  § 9 USŁUGI

  1. Zakup Usługi oznacza akceptację regulaminu parkingu.
  2. Pojedynczy zakup Usługi uprawnia do rezerwacji miejsca parkingowego, we wskazanym miejscu, jedną osobę.
  3. Zakup Usługi uprawnia do jednokrotnej rezerwacji miejsca parkingowego i nie może zostać wykorzystany ponownie.
  4. Liczba miejsc parkingowych dostępnych do sprzedaży oraz ich cena zależy od decyzji MAG&KAR i właściciela parkingu i może ulegać zmianie w trakcie prowadzonej sprzedaży.
  5. Zakupiona Usługa nie może być przekazywana, odsprzedawana lub w jakikolwiek inny sposób transferowana na podmiot inny niż Użytkownik, który ją zakupił - w takim przypadku Usługa może zostać przez MAG&KAR unieważniona.
  6. Klient jest obowiązany do weryfikacji poprawności Zakupionej Usługi z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt MAG&KAR pod rygorem utraty możliwości realizacji Usługi parkingowej.
  7. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem Usług lub sprzedawanie ich z zyskiem stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu wykroczeń i jest zabronione.

  § 10 POTWIERDZENIE ZAKUPU USŁUG

  1. Potwierdzenie zakupu Usługi zostanie wysłane przez MAG&KAR w formie dokumentu PDF w wiadomości email na adres e-mail Klienta w terminie wskazanym w jego opisie.
  2. MAG&KAR nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnego adresu e-mail, przez Klienta w trakcie dokonywania Zamówienia.

  § 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Właściciel lub operator parkingu jest podmiotem odpowiedzialnym za:
  a. pojazd Klienta na nim pozostawiony - w zakresie wskazanym w regulaminie parkingu;
  b. prawdziwość informacji i zdjęć dotyczących parkingu;

  2. Właściciel lub operator parkingu udostępni Klientowi regulamin parkingu na jego wyraźne żądanie.
  3. MAG&KAR jest jedynie platformą pośredniczącą między Klientem a właścicielem lub operatorem parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory mogące wyniknąć z sytuacji dotyczących pojazdu pozostawionego na parkingu.
  4. Wszelkie reklamacje związane z zaparkowanym pojazdem należy kierować do właściciela lub operatora parkingu. W określonych przypadkach, MAG&KAR może jedynie pośredniczyć w procedurze reklamacyjnej.

  § 12 ANULACJA I PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI

  1. Anulacja dokonanego zakupu powinna być dokonywane poprzez formularz kontaktowy, w wiadomości mailowej lub poprzez panel do zarządzania rezerwacjami.
  2. Anulacja rezerwacji parkingu jest bezpłatna i może być dokonana do 24 godzin przed przyjazdem na parking. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na numer konta, z którego została wykonana płatność za Usługę.
  3. Wszystkie zwroty środków będą dokonywane wciągu 14 dni od daty anulacji zgodnie z wybranym kanałem płatności (karta płatnicza lub przelew).
  4. W przypadku wydłużenia określonego w rezerwacji czasu korzystania z parkingu, zostanie naliczona standardowa opłata obowiązująca na danym parkingu. Klient zobligowany jest do uregulowania kosztów niedopłaty w kasie parkingu.

  § 13 OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

  1. MAG&KAR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MAG&KAR o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz inne kwestie związane z obsługą Klienta, w tym reklamacje związane z zakupem Produktu, można zgłaszać na adres: bok@netpark24.pl
  4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 
  5. MAG&KAR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2024
  2. MAG&KAR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Serwisie internetowym wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu internetowym przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej netpark24.
  4. MAG&KAR jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu internetowego z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników ani Klientów z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
  5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  6. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MAG&KAR.
  8. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Serwisu należy kierować do MAG&KAR pod adres email: bok@netpark24.pl